Projekty

Realizujemy projekty na rzecz administracji publicznej w trzech obszarach: dyplomacja publiczna, cyfryzacja administracji, ekonomia społeczna. Nasze projekty charakteryzuje innowacyjność, efektywność kosztowa i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Głównym celem wszystkich naszych projektów jest realizacja interesu publicznego.

Śląskie Stwory i Potwory

Projekt „Śląskie Stwory i Potwory” ma na celu zebranie i utrwalenie wiedzy o lokalnych mitach i przesądach, jako o części niematerialnego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska.

+
Dziennikarz Obywatelski

Celem projektu "Dziennikarz Obywatelski - zawód przyszłości" jest opracowanie materiałów pomagających w kształceniu młodych dziennikarzy obywatelskich, wykorzystując nowe media.

+
Historia za parawanem

Tematem projektu jest tworzenie przez młodzież opowieści w formie Teatru Kamishibai o wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym Polski i Litwy. 

+
NGO Partnership for Three Seas Initiative

Celem projektu: „NGO Partnership for Three Seas Initiative” jest powołanie Federacji Organizacji Pozarządowych Trójmorza, dzięki czemu powstanie przestrzeń do współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, a także promowania Trójmorza w państwach współtworzących inicjatywę.
 

+
E-usługi publiczne dostępne dla seniora

Celem programu „E- usługi publiczne dostępne dla seniora” jest podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów oraz zachęcenie uczestników do korzystania z elektronicznych usług publicznych. 

+
Google dla Seniorów

Program ,,Google dla Seniorów” powstał z myślą o seniorach, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje cyfrowe. Inicjatywa ,,Google dla Seniorów” ma na celu poprawę umiejętności obsługi narzędzi Google. 

+
Śląska Akademia Kompetencji Społecznych

To projekt skierowany do młodzieży w wieku 14-17 lat, korzystającej z pomocy ośrodków wychowawczych, domów dziecka czy świetlic socjoterapeutycznych, mający na celu zwiększenie ich aktywności i umiejętności społecznych.

+
GoEconomy 2.0

GOECONOMY 2.0 - II edycja programu mentorskiego dla 16 organizacji pozarządowych, który dotyczy ekonomizacji rozwoju instytucjonalnego.

+
Szkolne Inkubatory Ekologiczne

W ramach projektu przeprowadzimy konkurs na stworzenie 10 szkolnych ekopracowni, do którego zaprosimy uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z województwa śląskiego.

+
Wsparcie ekonomii społecznej w gruzińskiej turystyce

Celem projektu jest wzmocnienie systemu opieki i ochrony praw osób niepełnosprawnych w regionie Kakheti w Gruzji poprzez stworzenie dla nich 10 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach branży turystycznej, szczególnie dotkniętej skutkami pandemii COVID-19, które w wyniku uczestnictwa w projekcie oraz uzyskania wsparcia przekształcą się w przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

+
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Celem projektu jest wspomaganie trybu życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc specjalisty w życiu codziennym.

+
Bezpieczne Grupy Wsparcia

Celem projektu jest utworzenie grupy wsparcia dla 150 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, które wezmą udział w cyklu warsztatów terapeutycznych. Dzięki nim uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu radzenia sobie z konfliktem, dowiedzą się, jakie istnieją formy samo rzecznictwa i gdzie należy szukać pomocy w przypadku przemocy domowej.

+
Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów

Celem projektu Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów jest wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu poprzez: możliwość samorealizacji, uczestnictwa w życiu lokalnej polityki i posiadaniu realnego wpływu na działania władz gmin.

+
Ekologia Łączy Ludzi

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry pracującej w zakresie edukacji ekologicznej.

+
Dobra Edukacja w Zawierciu

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji managerskich kadry zarządzającej w sektorze edukacji w powiecie zawierciańskim.

+
Inkubator Polskości

Celem projektu jest stworzenie Inkubatora Polskości, czyli ośrodka wspierania inicjatyw patriotycznych i konserwatywnych na Śląsku. 

+
Make Home Not War

Celem projektu jest poprawa warunków bytowych co najmniej 120 osób poszkodowanych z regionów Kotayk, Ararat, Syunik w Armenii.

+
Śląskie lokalnie 2021- 2023 - małe granty FIO

Celem projektu jest wsparcie młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa śląskiego w realizacji ich oddolnych inicjatyw, przez rozdanie 1,4 miliona złotych w konkursie mikrograntowym.

+
Zielone Trójmorze Dla Młodych

To projekt skierowany do młodych obywateli państw trójmorza, zamieszkałych na terenach, których gospodarka oparta jest na paliwach kopalnych. Ma na celu przygotowanie zbioru informacji przygotowujących do tych zmian.

+
Szczekociny Miejsce aktywności młodzieży.

Rozwiń kompetencje przydatne na rynku pracy i stwórz swój autorski projekt dla społeczności lokalnej!

+
Zaprojektujmy miasto na zielono

Inicjatywa „Zaprojektujmy miasto na zielono” ma na celu rozwinąć zielone kompetencje uczestników, zwiększyć ich świadomość ekologiczną oraz poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska i zmian klimatu.

 

+
Forum Polsko-Czeskie

Celem inicjatywy jest zacieśnienie więzi między polskim a czeskim społeczeństwem poprzez wspólną walkę z rosyjską dezinformacją. Głównym celem jest stałe powołanie polsko-czeskiej społeczności, która będzie regularnie analizować wpisy w Internecie, serwisach społecznościowych i forach internetowych.

+
Familoki 2.0

Familoki 2.0 to kontynuacja zeszłorocznego projektu Familoki, poświęconego odkryciu i zaprezentowaniu lokalnych, nieznanych historii dotyczących kolonii robotniczych w miastach Górnego Śląska i Zagłębia.

+
Creative At Home

Projekt ma na celu poprawę panujących warunków naszego życia w dobie kryzysu i pandemii przez wzmocenienie kreatywności. 

+
Młodzieżowe Forum Ochrony Przyrody

Projekt jest skierowany do młodzieży z 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego. Młodzi mieszkańcy tych regionów będą rozmawiać na temat ochrony przyrody.

+
Improve Yourself

Celem projektu jest dyskusja oraz wymiana dobrych praktyk dotyczących sposobów radzenia sobie młodych Europejczyków na obecnym rynku pracy, który uległ pogorszeniu w wyniku pandemii. 

+
Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Celem jest wsparcie cudzoziemców w adaptacji i legalizacji pobytu w Polsce. Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców działa w Katowicach z oddziałami terenowymi w Zabrzu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku. Tarnowskich Górach i Zawierciu.

+
Jurajscy Zawodowcy

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Zawierciańskim.

+
Parkowa Kuźnia Wolontariatu

Głównym założeniem projektu jest stworzenie międzypokoleniowego wolontariatu na terenie Parku Śląskiego. Naszym celem jest zaktywizowanie lokalnej społeczności, zarówno młodzieży jak i seniorów, a przy tym zadbanie o dobro “Płuc Śląska”.
 

+
Nieodpłatne punkty pomocy prawnej

Prowadzimy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 punktach, w Szczekocinach i dwa w Bytomiu. 

+
Silesian Multicultural Centre

Stworzyliśmy Śląskie Centrum Multikulturowe, działające na terenie 8 miast - Gliwic, Zabrza, Katowic, Rudy Śląskiej, Zawiercia, Piekar Śląskich, Toszka i Tarnowskich Gór. 

+
#StayAtHome

Projekt jest skierowany do młodzieży z 6 krajów najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa. Młodzi mieszkańcy Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji oraz Bułgarii będą wymieniać się doświadczeniami z czasu szczytu epidemii w ich krajach. 

+
Aktywni plus - program aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu zawierciańskiego

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i zbliżenie do rynku pracy 41 osób z niepełnosprawnościami i wychowanków pieczy zastępczej. 

+
E-aktywni

Celem projektu jest aktywizacja osób starszych oraz zwiększenie umiejętności cyfrowych mieszkańców Zawiercia. 

+
Doradztwo ROPS

Celem jest udzielenie wsparcia w obszarze nowych możliwości w zakresie koordynacji integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne.

+
Rynek Pracy Otwarty dla Młodzieży

Celem projektu jest sformułowanie stanowiska polskiej młodzieży na temat tego, w jaki sposób należy kształtować priorytety polityki rynku pracy.

+
Gliwice OdNowa

Istotą projektu są działania watchdogowe, czyli promujące jawność finansów publicznych, transparentność życia publicznego, aktywność obywatelską i partycypację w procesach stanowienia prawa lokalnego. Wszystko w trosce o jakość demokracji i samorządności. 

+
Jura24

Klaster Innowacji Społecznych jeszcze nigdy nie miał własnego medium. Aż do teraz.

+
Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0

W ramach projektu przeszkolimy 66 liderów społecznych z 66 miast na prawach powiatu w zakresie dostępnych instrumentów partycypacji obywatelskiej.

+
Zasadź 1% podatku w Parku Śląskim

Wiemy jak ważna jest współpraca dlatego zainicjowaliśmy wspólny projekt wraz z Fundacją Park Śląsk. W pierwszej kolejności zbieramy środki na działania statutowe Fundacji Park Śląski. Chcemy wspólnie dotrzeć do szerokiego grona donatorów oraz promować przekazywanie 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego.

 

+
GoEconomy - program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych dotyczący ekonomizacji i rozwoju instytucjonalnego

Celem projektu jest wsparcie ekonomizacji organizacji pozarządowych poprzez ich rozwój instytucjonalny i kompetencyjny w zakresie zwiększenia możliwości do uniezależnienia się od grantów ze środków publicznych.

+
Śląskie Lokalnie 2020

Celem konkursu "Śląskie Lokalnie 2020" jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez rozdysponowanie kwoty 600 000 zł pomiędzy wnioskodawców.

+
#InternetSafety

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. śląskiego, pomiędzy 18 a 34 r.ż., poprzez ich udział w warsztatach, wykorzystujących dobrą praktykę - grę netDETEKTYW.

+
Google dla menedżerów

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych.

+
Zielona Stacja

Celem głównym projektu jest stworzenie systemu franczyzy dla podmiotów ekonomii społecznej.

+
Familoki

Familoki - projekt poświęcony odkryciu i zaprezentowaniu lokalnych, nieznanych historii dotyczących osiedli robotniczych w miastach Górnego Śląska i Zagłębia.

+
Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu

To projekt społeczny skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat, mieszkającej w Bielsku-Białej, Bytomiu, Cieszynie, Jaworznie, na terenie powiatu gliwickiego i zawierciańskiego.

+
YEMA - Youth Exchange Mobile App

Opracowaliśmy aplikację, która jest narzędziem dydaktycznym wspierającym międzynarodowe wymiany młodzieży.

+
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej.

+
Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej OWES to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powstały z połączenia doświadczeń biznesowych, pozarządowych i społecznych.

+
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek zajmuje się m.in. działaniami pomocowymi, w tym udzielaniem pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. 

+
Collab.me

Innowacja Społeczna collab.me powstała we współpracy z Ecoryss Polska sp. z o.o. w ramach Inkubatora Innowacji Akcja Inkubacja we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

+
Obywatel.IT

Obywatel.IT to program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia mieszkających w województwie śląskim i opolskim”. 

+
Gliwicka Mapa Tajemnic

Projekt poświęcony odkryciu i zaprezentowaniu lokalnych, nieznanych szerzej tajemnic historycznych Gliwic. 

+
Plaża

Eksperyment społeczny Klastra Inicjatyw Społeczna, wykonana we współpracy z ruchami miejskimi mająca na celu przywrócenie mieszkańcom Gliwic nieużywanej przestrzeni w centrum miasta.

+
Great Team Needs a Great Coach

Projekt szkoleniowy dla 30 osób w wieku 28-35 pracujących z młodzieżą (40 godzin). 

+
Internet Safety

Projekt szkoleniowy dla 30 osób w wieku 18-24 w zakresie kompetencji cyfrowych - ochrony swojej tożsamości w Internecie.

+
NGO Coders

Projekt szkoleniowy dla 24 osób w wieku 18-24 w zakresie programowania.

+
Polak-Ukrainiec-Europejczyk

Szkolenie 20 młodych ludzi z Polski i z Ukrainy ze wspólną historią obu krajów. 

+
Quo Vadis Europae - Quo Vadis Europae?

Projekt młodzieżowy skierowany do młodzieży i decydentów z województwa Śląskiego.

+
Regionalny Punkt Informacyjny

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wybrała w otwartym naborze Klaster Innowacji Społecznych do pełnienia roli Regionalnego Punktu Informacyjnego. 

+
Study Tour to Poland

Wizyta studyjna 14 studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. 

+
Understanding Other

Projekt szkoleniowy dla 24 osób w wieku 18-24 w zakresie kształtowania umiejętności interpersonalnych, przywódczych, tworzenia scenariuszy i prowadzenia warsztatów.

+
Via Carpathia - the road of diversity

Projekt ma na celu promocję strategicznego znaczenia Via Carpathia dla integracji i współpracy naszego regionu w wymiarze kulturalnym i gospodarczym. 

+
Śląska Akademia Młodych Liderów

Przedsięwzięcie podczas którego tysiące młodych ludzi z całej Europy mają możliwość wyrażenia swoich poglądów na rzeczywistość która ich otacza.

+
100 grantów na 100 lecie niepodległości

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Wyszehradzkim, jako Operatorzy - zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”.

+
Instant.Job

Innowacja Społeczna ma na celu stworzenie innowacyjnego modelu poszukiwania pracy krótkoterminowej przez młodzież przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej.

+
Kawa z piasku

Mobilna Kawiarnia jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie, w którym efektywnie pracują osoby z niepełnosprawnościami. 

+
Innowacja Społeczna TAK!

Powstała we współpracy z DGA S.A. w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

+
Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów

Celem projektu “Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” jest aktywizacja seniorów przez promocję partycypacji obywatelskiej.

+
Jurajskie Banki Czasu

Projekt miał na celu promocję wolontariatu wśród seniorów, wzajemną integrację oraz budowanie więzi międzypokoleniowej.

+
Smaczne Babcie

Projekt ma celu stworzenie innowacyjnego modelu aktywizacji samotnych seniorów poprzez wspólne gotowanie w kuchni mobilnej i budowanie więzi ze społecznością lokalną. 

+
Senior - świadomy swoich praw

Projekt edukacyjny skierowany do 30 nieformalnych grup senioralnych z województwa śląskiego.

+
Katowickie Dzielnicowe Banki Czasu Dla Seniorów

Projekt miał na celu promocję wolontariatu wśród seniorów, integrację międzypokoleniową oraz odbudowanie więzi społecznych w społeczności lokalnej poprzez pomaganie sobie nawzajem.

+
Zmień Gliwice

Projekt "Zmień Gliwice" nastawiony był na angażowanie obywateli w sprawy wspólnotowe poprzez dawanie im możliwości aktywnego działania w obrębie swoich miast przy użyciu aplikacji mobilnej. 

+