Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej OWES to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powstały z połączenia doświadczeń biznesowych, pozarządowych i społecznych.

KIM JESTEŚMY

Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej OWES to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powstały z połączenia doświadczeń biznesowych, pozarządowych i społecznych. 

Organizacje tworzące OWES chcą wykorzystać swoje kompetencje w zakresie wspierania biznesu i podnieść jakość oraz trwałość tworzących się przedsiębiorstw społecznych.

Głównymi celami OWESu są:

 • wzmocnienie roli sektora ES w aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców województwa śląskiego
 • wzmocnienie roli PES,
 • powstanie i utrzymanie miejsc pracy w PS,
 • wzrost kompetencji w obszarze ES,
 • rozwój partnerstw lokalnych i współpracy międzysektorowej,
 • poszukiwanie źródeł długookresowego finansowania dla PES,
 • szerzenie idei ES,
 • poprawa jakości funkcjonowania PES,
 • tworzenie dodatkowych miejsc pracy i ich ekonomizację,
 • objęcie wsparciem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w celu zaktywizowania ich na rynku pracy,
 • utworzenie miejsc pracy w sektorze ES,
 • rozwój współpracy PES z ROPS w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć,popularyzacja społecznie odp. zamówień publicznych,
 • pobudzenie aktywności grup, osób i instytucji, dotyczących ES,
 • inicjowanie aktywności polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym i mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem,
 • lepsze dopasowanie edukacji młodzieży do potrzeb gospodarki,
 • wdrożenie wolontariatu kompetencyjnego w firmach na rzecz PES,
 • zwiększenie poziomu realizacji usług użyt. publ. oraz zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego przez PES,
 • rozwój kapitału społecznego na wsi, współpraca z LGD.

Masz uwagi do pracy OWES? 

Została utworzona skrzynka poczty elektronicznej kontakt.akses@mrpips.gov.pl która służyć ma jako miejsce zbierania informacji o funkcjonowaniu akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Standardy usług i działania OWES

Partnerzy

LIDER

LIDER

Spółdzielnia Socjalna PIAST w Gliwicach - przedsiębiorstwo społeczne, które cały swój dochód przeznacza na rehabilitację społeczną, zawodową, a także zdrowotną członków spółdzielni i innych osób wykluczonych. Spółdzielnia powstała dzięki projektowi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej.

KONSORCJANCI

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach - fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego. 

 

KONSORCJANCI

Instytut Rozwoju Rynku Pracy - fundacja została powołana do życia w październiku 2015 roku. Podstawowe działania skupiają się na wspieraniu młodzieży w wejściu na rynek pracy. Zajmujemy się działalnością na rzecz aktywizacji młodzieży, edukacją prawną.

FAJNA Spółdzielnia Socjalna - przedsiębiorstwo skupia się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami, oddziaływaniu na społeczności lokalne drogą aktywnego upowszechniania koncepcji rewitalizacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej.

 

 

 

Osoba do kontaktu

Piotr Czarnojańczyk - prawnik, nieetatowy członek zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Absolwent szkoły przywództwa Instytutu Wolności. Ekspert ds. finansów w ekonomii społecznej. 

Email: piotr.czarnojanczyk@klaster.org.pl
Telefon: 606 227 437