POSZUKUJEMY MENTORA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

POSZUKUJEMY MENTORA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

22.02.2022

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia mentora studentów zagranicznych nr 2/2022/FAMI z dnia 14.02.2022 w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach z oddziałami terenowymi”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi mentora studentów zagranicznych świadczącego konsultacje w zakresie mentoringu zawodowego. Termin wykonania zamówienia 22.02.2022-31.12.2022. Usługa świadczona będzie zdalnie oraz stacjonarnie w punktach ośrodka wsparcia cudzoziemców w Katowicach, Gliwicach oraz Zawierciu. Czas świadczenia usług w godzinach pracy Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku. Liczba poszukiwanych pracowników: 2 osoby (160 godzin miesięcznie). Maksymalne całkowite wynagrodzenie: 8000 brutto (cena zawiera świadczenia na ubezpieczenie społeczne oraz podatek).

 

KWALIFIKACJE ZAMAWIAJĄCEGO

Kwalifikacje wymagane:

- Doświadczenie w pracy ze studentami zagranicznymi, minimum 1 rok.

- Znajomość języka obcego: angielskiego.

 

Kwalifikacje pożądane:

- Znajomość języka obcego: rosyjskiego.

 

SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;

3. Oferta musi być czytelna;

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.02.2022  do godz. 23:59:59.

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie*;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych*;

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*;

4) zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi*;

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia*;

 

Załączniki można pobrać TUTAJ.


wróć do listy